Privacy policy

Uw gegevens

Uw e-mailadres, naam, adresgegevens en andere informatie zullen niet aan derden worden verstrekt, maar worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft gegeven. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Privacybeschermingsverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.acidus.nl

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en de wet conform registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

U kunt dit document uitprinten of opslaan, doordat u de gebruikelijke functionaliteit van uw internetdienstprogramma (= browser: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als") gebruikt.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover ACIDUS B.V., Isaac Newtonstraat 3, 3261 MC, Oud-Beijerland (hieronder: ACIDUS B.V.) toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is ACIDUS B.V..
Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door ACIDUS B.V. volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

ACIDUS B.V.
Isaac Newtonstraat 3
3261MC Oud-beijerland
Telefoon: +31 (0)85-2100252
E-mail: info@acidus.nl

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

2.1 Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Bijvoorbeeld zijn dit statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de ACIDUS B.V.-shop bezoeken.

2.2 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.3 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, en adresgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

Het schrappen van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij ACIDUS B.V., gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.

Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren.

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van ACIDUS B.V. ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen u op die manier informatie doen toekomen over producten uit ons aanbod die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons van belang kunnen zijn. Hierbij houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften.

Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.

2.4.3 Individuele reclame voor u

Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons om uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals u daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen die u producten aanbeveelt die u ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het om onze reclame voor u nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de door u verzamelde onder pseudniem aangegeven gegevens om u niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen u reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij uw interessegebieden. In zoverre wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails u opent om te voorkomen dat er aan u onnodige e-mails worden verstuurd.

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat ACIDUS B.V. de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.4 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel.

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor ACIDUS B.V.. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgerelateerde gegevens op.

Ik ga ermee akkoord dat ACIDUS B.V. mijn persoonsgerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling kunt u ten allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquêtemail een afmeldingslink.

3. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van ACIDUS B.V. worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de ACIDUS B.V.-website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de ACIDUS B.V.-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de ACIDUS B.V.-shop bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de ACIDUS B.V.-shop sneller onderkennen en verhelpen.

4. Web analyse

Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

4.1 Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisiwering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel. U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de onderstaande link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

5. Doubleclick by Google

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en haar partner-websites alleen mogelijk om advertenties in te lassen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgegeven naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor aangegeven doeleinden. U kunt het installeren van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u op Google de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance via http://www.aboutads.info/choices deactiveren.

6. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

7. Informatierechten van de betrokkene

Volgens de de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens hebben onze klanten o.a. een recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

Onze grote betrokkenheid met de klant en goede service, leveren samen met onze snelle levertijden en scherpe prijzen u een hoop voordeel op. Kortom een bundeling van specialisme om ervoor te zorgen dat uw projecten een groot succes worden.

Neem vandaag nog contact op om uit te vinden hoe wij u kunnen helpen, of meld u direct aan als nieuwe klant.